ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ /GMP/

ДОБРИ ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ /GHP/

 

Стандартът GMP – Good Manufacturing Practice (добра производствена практика) е система от правила за производство на продукция. За първи път GMP се регламентира с поправката Кефувие-Харис от 1962 година към Федералния закон за храните, лекарствата и козметиката, приет през 1938 година в САЩ. Първото европейско ръководство е от 1971 година във Великобритания. Eвропейските страни включват GMP в законодателствата си с приемането на Директива 91/356/ЕЕС, която утвърждава стандарта за производителите от Европейския съюз (ЕС).

Внедрените системи в съответствие с изискванията на Добрите производствени и хигиенни практики, контролират освен крайния продукт и всички етапи на производството – заявка, път на суровината и качество, системи за качество на доставчика, използване на най-съвременни технологии и оборудване, начин на контролиране, хигиена на помещенията, системи за вода и въздух, висока квалификация на персонала, система за пласмент и изтегляне на продуктите от пазара.

Добрите производствени и хигиенни практики включват изисквания за сградите, както и непресичането на производствени линии за избягване дори на микробиологично замърсяване при смяната на продукти на една производствена линия. Целта е да се гарантира, че продуктите от всяка партида имат същите качества, като останалите. Главно изискване към производителите е постоянно да създават записи на всеки технологичен етап. За всяка операция се изисква запис на хартиен или електронен носител, както за вътрешно следене качеството на продуктите, така и за легална защита на производителя срещу искове от трети лица. По този начин при установяването на нередности продуктите могат много лесно и бързо да бъдат изтеглени от търговската мрежа.

Добрите производствени и хигиенни практики, включват принципи, правила, критерии, мерки и инструкции, прилагани при закупуването, приемането, производството, опаковането, транспортирането и съхранението на продукти, както и изисквания към терени и сгради, персонал, обучение, хигиена, производствени помещения и оборудване, контрол на технологичните операции, етикетиране на готова продукция, съхранение на суровини и готова продукция, транспорт и доставка до търговската мрежа, документация.

Добрите производствени и хигиенни практики, осигуряват контрол с данни за използваните материали за изграждане на помещенията за съхранение и обработка на храните, информация за изработване на работните повърхности и технологично оборудване, устройството на помещенията, последователността на извършваните операции, хода на придвижване на суровини, готови храни и твърди отпадъци, схема на пътища, осигуряването на водоснабдяване, вентилация, канализация, осветление, санитарни помешения, система за събиране и изнасяне на твърдите отпадъци;