ISO 50001:2011

Системи за управление на енергийните ресурси

 (Energy Management System)

 

ISO 50001:2011 е международният стандарт за управление на енергията, публикуван през юни 2011 г. който получи широка подкрепа от правителства и международни организации. Основната му цел е подпомагане на организациите да разработят система и процеси за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 включва всички международни практики в областта на енергетиката, изградени въз основа на съществуващите национални и регионални стандарти и програми.

Стандартът ISO 50001:2011 е разработен така, че да бъде приложим за всички организации – малки и големи, в частния и публичния сектор, както и да е приспособим към различни географски, културни и социални условия.

Внедряването и сертифицирането на система за управление на енергията в съответствие с изискванията на Стандарт ISO 50001:2011 осигурява:

• Дългосрочна енергийна ефективност и намаляване на енергопотреблението;

• Рационално и ефективно използване на енергийните ресурси;

• Възможност за по-добро планиране и изпълнение на енергоефективни мерки;

• Възможност за по-ефективно кандидатстване за финансиращи програми;

• Възможност за енергийни анализи, прогнозиране на товарите и оптимизиране на покупките на енергия;

• Значително намаляване на вредните емисии на парникови газове, водещи до климатични промени;

• Повишаване на имиджа и доверието при договаряне с международни компании.

Правилното прилагане на стандарта гарантира положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и висока възвращаемост на вложените средства.