Системи за управление на околната среда

ISO 14001:2015

 

Съществуват стандарти, методи за контрол и нормативни разпоредби, които са разработени и установени с цел намаляване и предотвратяване на замърсяването, причинено от производствени и промишлени дейности. В глобален аспект, най-ефективният метод за контрол е въвеждането на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015. Чрез въвеждането и поддържането на действаща Система за управление на околната среда, организациите могат да докажат на своите клиенти, бизнес-партньори и съответните държавни органи, че осъзнават своята роля за опазването на околната среда и че са социално ангажирани в тази насока.

Системата за управление на околната среда предоставя рамка за установяване, организиране, следене и преразглеждане на факторите, оказващи влияние върху околната среда и осигурява набелязване на адекватни действия в съответствие с установените резултати.

Съществуват много бизнес предимства, които сертификатът за управление на околната среда добавя в организацията. Фирмите в развиващия се свят внедряват ISO 14001:2015, за да установят своята легитимност и правилно отношение към околната среда. Чрез този сертификат фирмите-износителки декларират своята грижа за околната среда. Внедряването на Система за управление на околната среда от редица производствени организаци води и до много добри финансови резултати.

Друг фактор, изискващ въвеждането на Система за управление на околната среда, е постигане на съответствие на организациите с изискванията на законодателството. Надеждността на тази система предполага намаляване на отговорностите на организациите, обема на глобите и застраховките.

С внедряването и поддържането на Система за управление на околната среда в организациите се намаляват рисковете, замърсяването и неблагоприятното въздействие върху околната среда, спестяват се финансови средства, свързани с намаляване на отпадъците и вредните емисии. ISO 14001:2015 гарантира устойчиво развитие на организацията на базата на подобрен корпоративен имидж и нарастване на доверието към организацията.

Управлението на околната среда е неделима част от общата система за управление на една организация. Изграждането на Система за управление на околната среда е един непрекъснат и интерактивен процес.

Предимствата, които се очакват в резултат на внедряването на ефективна Система за управление на околната среда включват:

- гарантиранa пред клиентите и обществото ангажираност с проблемите на околната среда;

- удовлетворяване критериите на инвеститорите;

- подобряване на имиджа на организацията и утвърждаване на пазарните позиции;

- подобряване на финансовите резултати;

- получаване на по-изгодни възможности за застраховане;

- намаляване на ресурсоемкостта;

- улесняване получаването на разрешителни и правомощия;

- подобряване на връзките между индустриалните среди и правителството.

Във връзка с нарастващото осъзнаване на жизнената необходимост от предприемане на спешни мерки за опазване на околната среда, водещо до осигуряване на здравословни условия за съществуването и развитието на човека и заобикалящата го среда, различни по размер предприятия все повече насочват вниманието и усилията си в посока предотвратяване и намаляване на вредното влияние върху околната среда в резултат на осъществяваните от тях дейности. Също така в последно време се наблюдава нарастване на натиска от страна на обществото за търсене на съответствие с изискванията за опазване на околната среда, на които организациите трябва адекватно да отговорят.

Важността на околната среда, от която зависи качеството на живот на сегашните и бъдещите поколения, фокусира все повече вниманието от страна на правителствата в целия свят.

Организациите, внедрили и сертифицирали системи за управление на околната среда, демонстрират пред обществото реално предприети действия в посока непрекъснато внасяне на подобрения в тяхната работа, свързана с опазването на околната среда.